​Ydelse og dokumentation

Ekstern Teamet varetager individuelle tilrettelagte forløb efter § 52, § 76 og § 107

 • Udslusningsforløb for unge som har brug for støtte i overgangen fra en anbringelse til egen bolig
 • Efterværns- og bostøtteforløb for unge, hvor det vurderes, at behovet for støtten vil være af længere varighed, men med ophør inden det 23. år
 • Mentor forløb​
 • Bostøtteforløb for unge efter det 23. år

Det ugentlige timetal for støtten fastlægges i samarbejde med sagsbehandler, ud fra den unges problematikker og ressourcer.
Timeprisen er 490 kr.

Det primære mål med støtten er, at de unge får opøvet kompetencer, styrket deres færdigheder og opbygget en indre-kerne, så de helt eller i så høj grad det er muligt, bliver i stand til selvstændigt at håndtere deres liv. At de bliver unge-voksne med hensigtsmæssige, socialt acceptable, nuancerede og afstemte udtryksformer og handlemønstre, og at de bliver indrestyrede hele mennesker med gode sunde relationer, så de bliver i stand til at indgå i det omkringliggende samfund. Sekundært tilstræbes det, at de unge lærer kompenserende strategier de steder, hvor de ikke har mulighed for at opøve eller udvikle deres kompetencer yderligere.

I dagligdagen tilbydes:

 • ​​Støtte til at opretholde døgnrytme, herunder dagsstruktur og rutiner (ADL)
 • ​Støtte til madlavning
 • ​Støtte til at have fokus på personlig hygiejne
 • ​Støtte til rengøring
 • ​Støtte til socialisering
 • ​Støtte til forståelse af økonomi, herunder fastlæggelse af budget
 • ​Støtte til forståelse af egne vanskeligheder og kognitiv træning med det formål at indøve kompenserende strategier
 • ​Støtte til at afdække ønsker til og fastholde uddannelse og beskæftigelse
 • ​Støtte til at opspore og fastholde eventuelle fritidsinteresser
 • ​Støtte til at håndtering og brug af medicin
 • ​Støtte til at fastholde netværk (familie, venner og kærester)
 • Støtte til at reducere misbrug
 • ​Familiesamarbejde

Dokumentation og kommunikation
Hver 6. måned udarbejdes en statusrapport rapport, hvor der tages udgangspunkt i medarbejdernes iagttagelser. Det er primærpædagogen, der udarbejder statusrapporten. Rapporten indeholder eksempler på kognitive, motoriske, fysiske, emotionelle og sociale iagttagelser/udvikling fra dagligdagen.
Statusrapporten bliver gennemgået sammen med den enkelte unge, alt efter den unges evner og formåen, inden den tilsendes forældre og anbringende kommune.

I Forcen anvender vi KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik) redskaber og metoder i daglig praksis, som pædagogiske hjælpemidler til at afdække muligheder, behov og forudsætninger for at sætte fokus på egen og andres tænkning for at skabe forandring og udvikling.

Vores primære kommunikationskanal er Planner4you, hvori der er mødeplaner, journaler, kartotek, dagbogsprogram, internt beskedsystem samt kalendere. Systemet er beskyttet jf. datatilsynets regler for opbevaring af personfølsomme oplysninger. Systemet er online og kan derfor benyttes fra såvel interne som eksterne computere. Alle medarbejdere har eget bruger log-in og adgangskode. Programmet er SSL krypteret. Planner4You er et internt arbejdsredskab, og de notater, der indskrives heri, er at regne for internt arbejdspapir. Undtaget herfor er journalsystemet, som er omfattet af Lov om aktindsigt.​