Pædagogik

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er KRAP.

Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik som grunder i et anerkendende, systemisk og narrativ menneskesyn.

Gennem KRAP udvikles der et fællessprog, som er medvirkende til et konstruktivt samarbejde. Nøgleordene er anerkendelse, validering, ressourcefokusering, klientcentrering, empowerment, indrestyring og kognitive tilgange, mentaliseringsprocesser.Personalet er alle som udgangspunkt uddannet pædagog, ergoterapeut, lærer eller anden relevant uddannelse på bachelorniveau. Samtidig kræves det, at alle ansatte fuldfører en efteruddannelse i KRAP.

Når unge med manglende psykiske, emotionelle og/eller sociale kompetencer skal leve og agere side om side, kan det ”almindelige” indimellem glide. Ofte bliver vi som personale også farvet, af den hverdag vi går i og faren kan derfor være, at sprog og adfærd over tid ændres, uden at dette bliver set eller påtalt. Derfor arbejder vi målrettet med dette og det at holde det gode i fokus.

Kerneydelser – cooping, mestring og udvikling

  • ​at de unge støttes til at udvikle ny færdigheder
  • ​at de unge støttes til at udvikle nye mestringsstrategier/handlemuligheder
  • at de unge støttes til at udvikle nye kompetencer/færdigheder
  • at de unge støttes til at forstå og acceptere livsvilkår
  • at de unge støttes til at få tro på egne evner og håb for fremtiden
  • at de unge støttes til at mestre ADL (almindelig daglig levevis)

Pædagogiske opgaver
-​ at sikre de unge en tryg hverdag
-​ at sikre de unge en mulighed for at kunne udvikle sig og tilegne sig kompetencer
-​ afdække prædisponerede faktorer
-​ at observere, monitorere, afdække problematikker
-​ at afgrænse, prioritere
-​ at motivere de unge til aktiv deltagelse
-​ at udfærdige skriftligt arbejde, herunder journalnotater, statusrapporter og udviklingsplaner
-​ at tilrettelægge og implementere pædagogiske indsatser
-​ at afstemme krav og ressourcer, så den unge får en følelse af at lykkedes
-​ at understøtte de unges læring og lyst til læring
-​ at ruste de unge til en videre uddannelse

Mål for det pædagogiske arbejde
På Opholdsstedet
Primært
-​at de unge opøver manglende kompetencer
-​at de unge bliver i stand til, helt eller i så høj grad det er muligt, at leve et alderssvarende ungdomsliv
-​at de unge fastholder eller etablerer familierelationer
Sekundært
-​at de unge lærer kompenserende strategier
-​at eventuelle varige støttebehov afdækkes.

I Ekstern Teamet
primært:
-​ at de unge opøver kompetencer, så de bliver i stand til, helt eller i så høj grad det er muligt, at varetage et begyndende voksenliv. Dette med en stigende grad af selvstændighed.
Sekundært:
-​ at de unge lærer kompenserende strategier
-​ at eventuelle varige støttebehov afdækkes.

Midler og metoder
-​ hverdagsliv (ADL)
-​ dagsstruktur
-​ døgnrytme
-​ guidning
-​ en til en tid,
-​ miljøterapi
-​ motivation
-​ belønning
-​ praktisk afprøvning
-​ psyko-edukation
-​ reflekterende samtaler
-​ jeg støttende aktiviteter
-​ livshistorier
-​ skabende udtryksformer
– ​kognitiv tanke omstrukturering
-​ mentalisering
-​ krav og ressource vægtskål
-​ rummelighed
-​ identitetsdannelse
-​ empowerment
-​ anerkendelse
-​ monitorering
-​ konflikthåndtering/nedtrapning
-​ skærmning
-​ relationsdannelseVi anvender eksterne eksperter
For til stadighed at holde fokus på de unges fokuspunkter og pædagogiske planer, samt bevare håbet både med og for de unge og undgå at miste rummeligheden overfor deres problematikker, søger vi gerne eksterne samarbejdspartnere til supervision og udredning. Dette er samtidigt en kærkommen mulighed for at få ”friske øjne” på vores unge.

Vi samarbejder med:
Psykologcentret Skive

Psykologcentret Silkeborg
Psykolog Jeanet Hestkær, ungesamtaler
ViaSamtaler – Niels Ibsen

Fonden Forcen samarbejder desuden med en lang række uddannelses huse, jobcentret, ungdomsklubber osv.

f.eks.:
-​Randers daghøjskole
-​PGU
-​Randers og Århus HF og VUC
-​Randers bo og erhverv
-​Tirsdalensskole
-​Firkløverskolen
-Vesterbakkeskolen