Adfærdsforstyrrelser

Vi tilbyder behandling og støtte ift. børn og unge med adfærdsforstyrrelser.

Det er unge, som ofte er præget af kognitive, emotionelle og sociale vanskeligheder og som en følge heraf ikke magter, at indgå på lige vis i det omgivende samfund. Nogle af de unge har en begrænset mentalkapacitet, andre fungerer på et lavere funktionsniveau end deres mentale kapacitet fordrer, grundet understimulering eller misbrug. Mange har oplevet en opvækst med grænseoverskridende adfærd, eller har set/oplevet vold på nære relationer. Det er unge, som ofte har været overset eller set for det, de ikke har kunnet og som på baggrund heraf, i en ekstremt grad higer efter anerkendelse og opmærksomhed. De unge ses derfor ofte med manglende eller underudviklede sociale kompetencer, herunder evnen til, at kunne mærke og stå ved egne grænser og/eller aflæse og acceptere andres.

I tilfælde med problematisk adfærd, har de unge ofte tillært sig denne adfærd som en mestringsstrategier ift., at værne sig mod uoverstigelige krav fra omverden. Problematisk adfærd må derfor ses, som et vilkår i arbejdet med disse unge og anvendes som en forståelsesramme i stedet for som et ekskluderingsgrundlag.

Nogle af de unge har tillægsdiagnoser og ofte ses en komorbiditet i form af angst, fobier eller depression. Det er således unge, som har behov for et længerevarende behandlingsophold, som ikke kan varetages i den biologiske familie, almindelig familiepleje eller andre plejetilbud.

Behandlingen og støtten tilrettelægges ud fra de komplekse problemstillinger hvert enkelt barn eller ung kommer med.

Diagnoser:

  • Omsorgssvigt
  • ODD
  • Kriminalitet
  • Misbrug
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Selvskade
  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd

Der tilbydes desuden familie terapi/støtte til pårørende eller hele familien under en udredningsfase og/eller under anbringelsen.
Ligeledes tilbydes der efterværnsforløb, bo-støtte samt mentorordninger til denne målgruppe når de udsluses til egen lejlighed.