Ydelse og dokumentation

Afdeling Ovenpå er et specialiseret socialpædagogisk behandlingssted, som er godkendt til døgnanbringelser af unge med spiseforstyrrelser – jvf. Servicelovens §66 stk.1.5.
De unge sikres et behandlingsmiljø, hvor der tages højde for deres ofte gennemgribende og massive vanskeligheder. Måltider og sammenværstid følger en genkendelig og tryghedsskabende struktur. F.eks. støttes de unge individuelt til de 3 hovedmåltider, hvor personalet spiser med ved bordet og støtter den unge, i det omfang den enkelte har behov for det. I samværstiden, ca. 1 time efter hvert hovedmåltid, er personalet til rådighed med omsorg / støtte og igangsætning af kreative aktiviteter. De unge ledsages til psykologsamtaler, opfølgningsmøder ved læge / psykolog eller andre steder ud af huset. Det tilsigtes desuden, at de unge i deres tid i afdeling Ovenpå, udover at følge deres målvægt, også opøver kompetencer, som de mangler i hverdagen. Herved bliver de i stand til, i så høj grad det er muligt, at leve et alderssvarende ungdomsliv, samt at udbygge og fastholde familierelationer.

Tillægsydelser
Da spiseforstyrrelser varierer i omfang, er det muligt, at tilkøbe ekstra støtte, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Eksempelvis hvis de unge ikke formår at følge en kostplan, eller ikke magter at spise evt. mellemmåltider alene.

Dokumentation
For at skabe forandring der virker i de unges liv, vægter vi et højt fagligt niveau. Vi arbejder derfor med, at den pædagogiske indsats bliver målrettet og planlagt, i et samarbejde mellem den unge, forældre, sagsbehandler, samarbejdspartnere og kontaktpædagog. Det vægtes, at der er tydelighed i den unges fremtidsplaner, og at der er kendskab til hvem der gør hvad i processen.

3 måneder efter den unge er flytter ind, udfærdiges der en beskrivelse af indflytningen, samt en udviklingsplan som beskriver hvilken støtte vi ser, at den unge vil profitere af. Efterfølgende udfærdiges der hvert 6. måned statusrapporter og udviklingsplanen evalueres og tilrettes alt efter den udvikling den unge har gennemgået.

På Forcen er medarbejderne uddannede til at bruge redskaber, der hjælper dem til at belyse den unges problemstillinger. Her indgår middel- og metodeanalysemodeller. Eksempler på hvad kontaktpædagogerne tager udgangspunkt i: ADL træning, psykoedukation, reflekterende samtaler, kognitiv tankeomstrukturering, mentalisering, livhistorie mm..

Den daglige dokumentation foregår i dagsprogrammet Planner4you​