Om os

Afdeling Ovenpå er et specialiseret socialpædagogisk afsnit på opholdsstedet Forcen, godkendt til døgnanbringelser – jvf. Servicelovens § 66
Afdeling Ovenpå har personale, som er specialiseret i spiseforstyrrelser, og som derfor har den nødvendige viden og kendskab til de udfordringer de unge med denne diagnose kæmper med. I afdeling Ovenpå får de unge derfor den nødvendige støtte og vejledning til en normaliseret tilgang til mad, kostplaner, motion, kropsforståelse og evt. psykologsamtaler.
Det tilsigtes, at de unge i deres tid Ovenpå opøver kompetencer, som de mangler i hverdagen. Derved bliver de i stand til, i så høj grad det er muligt, at leve et alderssvarende ungdomsliv. Det tilsigtes tillige, at de fastholder eller etablerer familierelationer, samt lærer kompenserende strategier og får afdækket eventuelle varige støttebehov.

Kerneydelser er:

  • Coping, mestring og udvikling
  • at de unge støttes til at udvikle nye færdigheder
  • at de unge støttes til at udvikle nye mestringsstrategier / handlemuligheder
  • at de unge støttes til at udvikle nye kompetencer / færdigheder
  • at de unge støttes til at forstå og acceptere livsvilkår
  • at de unge støttes til at få tro på egne evner og håb for fremtiden
  • at de unge støttes til at mestre ADL (almindelig daglig levevis)

Dokumentation
For at skabe forandring der virker i de unges liv, vægter vi – også i forhold til dokumentation – et højt fagligt niveau. På Forcen arbejder vi med, at den pædagogiske indsats bliver målrettet og planlagt i samarbejde mellem den unge, forældre, sagsbehandler, samarbejdspartnere og kontaktpædagog. Forcen vægter, at der er tydelighed i den unges fremtidsplaner, og at der er kendskab til hvem der gør hvad i processen.

Når den unge flytter ind på Forcen, udfærdiges der efter 3 måneder en kort beskrivelse af indflytningen, samt en udviklingsplan, som beskriver hvilken støtte vi ser, at den unge vil profitere af. Efterfølgende udfærdiges der statusrapporter hvert 6. måned og udviklingsplanen evalueres og tilrettes alt efter den udvikling den unge har gennemgået.

På Forcen er medarbejderne uddannede til at bruge redskaber, der hjælper dem til at belyse den unges problemstillinger. Her indgår middel- og metodeanalysemodeller. Eksempler på hvad kontaktpædagogerne tager udgangspunkt i: ADL træning, psykoedukation, reflekterende samtaler, kognitiv tankeomstrukturering, mentalisering, livhistorie mm..

Den daglige dokumentation foregår i dagsprogrammet Planner4you